Mono API Tools aliases

Cake.MonoApiTools addin

Contains functionality to work with the Mono API Tools.

General

MonoApiDiff(FilePath, FilePath, FilePath)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-diff to generate an XML diff.
MonoApiDiff(FilePath, FilePath, FilePath, MonoApiDiffToolSettings)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-diff to generate an XML diff.
MonoApiHtml(FilePath, FilePath, FilePath)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-html to generate an HTML diff.
MonoApiHtml(FilePath, FilePath, FilePath, MonoApiHtmlToolSettings)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-html to generate an HTML diff.
MonoApiHtmlColorized(FilePath, FilePath, FilePath)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-html to generate an colorized HTML diff.
MonoApiInfo(FilePath, FilePath)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-info.
MonoApiInfo(FilePath, FilePath, MonoApiInfoToolSettings)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-info.
MonoApiInfo(FilePath[], FilePath)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-info.
MonoApiInfo(FilePath[], FilePath, MonoApiInfoToolSettings)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-info.
MonoApiMarkdown(FilePath, FilePath, FilePath)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-html to generate an Markdown diff.
MonoApiMarkdownColorized(FilePath, FilePath, FilePath)
Alias from Cake.MonoApiTools addin
Runs mono-api-html to generate an colorized Markdown diff.