MonoApiToolsAliases.

MonoApiInfo(ICakeContext, FilePath, FilePath) Method

Summary

Runs mono-api-info.
Assembly
Cake.MonoApiTools.dll
Namespace
Cake.MonoApiTools
Containing Type
MonoApiToolsAliases

Syntax

public static void MonoApiInfo(this ICakeContext context, FilePath dotNetAssembly, FilePath outputFile)

Attributes

Type Description
CakeMethodAliasAttribute

Parameters

Name Type Description
context ICakeContext The context.
dotNetAssembly FilePath The .NET assembly to generate API info xml from.
outputFile FilePath The API Info xml output file.

Return Value

Type Description
void