XmlDocMarkdown aliases

Cake.XmlDocMarkdown addin

The Cake addin.

General

XmlDocMarkdownGenerate(FilePath, DirectoryPath, XmlDocMarkdownSettings)
Alias from Cake.XmlDocMarkdown addin
Generates Markdown from .NET XML documentation comments.
XmlDocMarkdownGenerate(string, string, XmlDocMarkdownSettings)
Alias from Cake.XmlDocMarkdown addin
Generates Markdown from .NET XML documentation comments.