FileAliases.

DeleteFile(ICakeContext, FilePath) Method

Summary

Deletes the specified file.
Namespace
Cake.Common.IO
Containing Type
FileAliases

Syntax

[CakeMethodAlias]
[CakeAliasCategory("Delete")]
public static void DeleteFile(this ICakeContext context, FilePath filePath)

Examples

DeleteFile("deleteme.txt");

Attributes

Type Description
CakeMethodAliasAttribute An attribute used to mark script method aliases.
CakeAliasCategoryAttribute An attribute used for documentation of alias methods/properties.

Parameters

Name Type Description
context ICakeContext The context.
filePath FilePath The file path.

Return Value

Type Description
void