FileAliases.

DeleteFiles(ICakeContext, GlobPattern) Method

Summary

Deletes the specified files.
Namespace
Cake.Common.IO
Containing Type
FileAliases

Syntax

[CakeMethodAlias]
[CakeAliasCategory("Delete")]
public static void DeleteFiles(this ICakeContext context, GlobPattern pattern)

Examples

DeleteFiles("./publish/Cake.*");

Attributes

Type Description
CakeMethodAliasAttribute An attribute used to mark script method aliases.
CakeAliasCategoryAttribute An attribute used for documentation of alias methods/properties.

Parameters

Name Type Description
context ICakeContext The context.
pattern GlobPattern The pattern.

Return Value

Type Description
void