XmlDocCheckerAliases.

CheckXmlDoc(ICakeContext, CheckOptions) Method

Syntax

public static ApiCheckResult CheckXmlDoc(this ICakeContext context, CheckOptions checkOptions)

Attributes

Type Description
CakeMethodAliasAttribute

Parameters

Name Type Description
context ICakeContext
checkOptions CheckOptions

Return Value

Type Description
ApiCheckResult