DotNetCoreGlobalToolAliases.

DotNetCoreGlobalToolUninstall(ICakeContext, string) Method

Syntax

public static void DotNetCoreGlobalToolUninstall(this ICakeContext context, string packageId)

Attributes

Type Description
CakeMethodAliasAttribute
CakeNamespaceImportAttribute

Parameters

Name Type Description
context ICakeContext
packageId string

Return Value

Type Description
void