XBuildAliases.

XBuild(ICakeContext, FilePath) Method

Summary

Builds the specified solution using XBuild.
Namespace
Cake.Common.Tools.XBuild
Containing Type
XBuildAliases

Syntax

[CakeMethodAlias]
public static void XBuild(this ICakeContext context, FilePath solution)

Examples

XBuild("./src/Cake.sln");

Attributes

Type Description
CakeMethodAliasAttribute An attribute used to mark script method aliases.

Parameters

Name Type Description
context ICakeContext The context.
solution FilePath The solution to build.

Return Value

Type Description
void