Cake.AWS.Lambda

Cake Build addon for Amazon Lambda.

#addin nuget:?package=Cake.AWS.Lambda&version=1.0.0

dotnet add package Cake.AWS.Lambda --version 1.0.0

<PackageReference Include="Cake.AWS.Lambda" Version="1.0.0" />

Aliases

Contains Cake aliases for configuring Amazon Lambda functions

Lambda

CreateLambdaAlias(string, AliasSettings) Creates an alias that points to the specified Lambda function version.
CreateLambdaFunction(string, CreateFunctionSettings) Updates the AWS Lambda functions code.
UpdateLambdaAlias(string, AliasSettings) Update an alias that points to the specified Lambda function version.
UpdateLambdaFunctionCode(string, UpdateFunctionCodeSettings) Updates the AWS Lambda functions code.